Tin trong huyện
28/12/2022
CHIỀU NGÀY 27/2/2022 TẠI NHÀ VĂN HÓA XÃ NAM HỒNG, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NĂM, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, TẠI HỘI NGHỊ CÁC CỬ TRI ĐƯỢC ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ NĂM, VÀ NGHE BÀ LÊ THỊ THANH HƯƠNG ĐẠI BIỂU HĐN HUYỆN BÁO CÁO KẾT QUẢ TẠI KỲ HOP[J THỨ NĂM HĐND HUYỆN, CÁC TRI Ý KIẾN, TẠI HỘI NGHỊ CỬ TRI ĐÃ ĐƯỢC NGHE ÔNG HOÀNG VĂN TÚY PBT THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ THÔNG BÁO MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG TOÀN HUYỆN NĂM 2022, CỬ TRI ĐÃ DÁNH GIÁ CAO VỀ CHẤT LƯỢNG TẠI KỲ TIẾP XÚC NÀY KÍNH MONG CÁC ĐẠI BIỂU TIẾP THU VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ VIỆC MÀ CỬ TRI ĐÃ NẾU Ý KIẾN TRÊN
08/03/2022
UBND huyện chỉ đạo toàn thể nhân dân tập trung chăm bón lúa xuân năm 2022