Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp
  • Phạm Văn Bộ

    Chức vụ:Chủ tịch HĐQT- Giám đốc SXKD

    SĐT: 0987417346

  • Đào Văn Quyết

    Chức vụ:Phó chủ tịch hội đông HTXSXKD

    SĐT: 0973775523